نگاه کردن به تلفن همراه در تاریکی ممنوع

کار کردن با تلفن همراه در تاریکی عوارض زیر را در پی دارد:

آسیب به قرنیه ی چشم

کاهش تمرکز

افزایش خستگی

بدخوابی